FLASH SALEFLASH SALE
-20%
На 1 рік РЕЄСТРАЦІЯ та ПОДОВЖЕННЯ
акції не можна поєднувати
16 Кількість решти пакетів

Кращі пропозиції оптові з 150 країн

Понад 100 000 задоволених користувачів

Пропонує дешевше до 90% від стартової ціни

Прямий контакт з торговими посередниками та оптовими торговцями

Regulamin usługi wyszukiwania towaru

§1 Postanowienia ogólne

 1. Zleceniobiorca - Merkandi LTD, zwany dalej Merkandi, z siedzibą w Anglii, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Zleceniodawca - przedsiębiorca lub osoba prywatna, zlecająca usługę wyszukiwania towaru.
 3. Usługa wyszukiwania towaru - zwana dalej usługą, polega na wyszukaniu dostawców na określony towar w imieniu Zleceniodawcy, a następnie dostarczeniu mu danych kontaktowych oraz wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do kontaktu ze sprzedającym i zakupu towaru. Usługa jest świadczona przez Zleceniobiorcę.
 4. Koszt usługi - kwota, jaką Zleceniodawca musi zapłacić w celu realizacji usługi wyszukiwania towaru.

 

§2 Zakres świadczonej usługi

 1. Zleceniodawca składa zamówienie na usługę wyszukiwania towaru za pośrednictwem strony internetowej Merkandi. Koszt usługi jest przedstawiony na stronie zamówienia usługi i dotyczy wyszukania jednego towaru wg specyfikacji Zleceniodawcy.
 2. Po opłaceniu usługi zamówionej przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca otrzymuje wiadomość potwierdzającą. Od tego momentu, Zleceniodawca ma nieograniczoną ilość czasu na uzupełnienie formularza usługi, w którym przekaże Zleceniobiorcy specyfikację towaru, który chce zamówić.
 3. Po uzupełnieniu formularza usługi, Zleceniodawca przystępuje do jej realizacji w terminie do 3 dni roboczych od daty jego wypełnienia. Jeśli termin realizacji usługi nie może zostać zrealizowany, Zleceniobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Zleceniodawcy i w takiej sytuacji termin ten podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 4. Usługę uznaje się za zrealizowaną w momencie wysłania do Zleceniodawcy następujących informacji o znalezionych ofertach:
  1. adres internetowy sprzedającego
  2. adres internetowy wyszukanego towaru
  3. dane kontaktowe sprzedającego (w tym numer telefonu, adres e-mail, adres magazynu, nazwę firmy/sprzedającego itp.)
  4. opis wyszukanego towaru wraz z danymi (cena, minimalne zamówienie, szczegóły oferty, gwarancja itp.)
 5. Zleceniobiorca wyśle wszystkie wyszukane informacje z zastrzeżeniem, że nie wszystkie z powyższej listy mogą być dostępne. Wszystkie informacje zostaną wysłane przez Zleceniobiorcę na adres e-mail podany przez Zleceniodawcę w koncie użytkownika lub wskazany podczas zamawiania usługi wyszukiwania towaru.
 6. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie jest w stanie znaleźć ofert na towar poszukiwany przez Zleceniodawcę, wpłacona kwota za usługę jest zwracana na konto Zleceniodawcy w ciągu 3 dni roboczych. Zwrot następuje w tej samej formie co płatność dokonana za usługę przez Zleceniodawcę. W przypadku braku możliwości dokonania takiego zwrotu, Zleceniobiorca skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem ustalenia innej formy zwrotu. 
 7. Usługa jest dostępna do wykorzystania przez nieograniczony czas z zastrzeżeniem, że jej wykorzystanie jest możliwie wyłącznie w momencie, gdy Zleceniodawca posiada aktywne konto na platformie Merkandi.

 

§3 Zwroty

 1. Zleceniodawca ma możliwość otrzymania zwrotu opłaty za wykonaną usługę w ciągu 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi. Po upływie 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot.
 2. Warunkiem zwrotu jest brak rozpoczęcia wykonywania usługi. W momencie uzupełnienia formularza usługi, prawo do zwrotu przestaje obowiązywać z wyjątkiem sytuacji zawartej w pkt. 6 §2 oraz pkt. 1, 2 i 3 §4.
 3. Aby otrzymać zwrot, Zleceniodawca powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi, którego dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. 

 

§4 Reklamacje

Zleceniobiorca umożliwia wszczęcie postępowania reklamacyjnego w następujących przypadkach:

 1. Usługa nie została zrealizowana przez Zleceniobiorcę w terminie określonym jako termin dostarczenia ofert na towar.
 2. Zleceniodawca nie ma możliwości kontaktu z żadnym ze sprzedających wskazanych przez Zleceniobiorcę 
 3. Zleceniodawca otrzymał oferty na inne towary, niż te podane w zamówieniu.

W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. W treści zgłoszenia reklamacyjnego, Zleceniodawca zobowiązany jest podać swoje pełne dane, dane kontaktowe, numer opłaconej faktury, oraz wskazać co najmniej jeden z wyżej wymienionych przypadków, uzasadniających wszczęcie postępowania reklamacyjnego przez Merkandi.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 

§5 Odpowiedzialność

Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za dostarczenie zleceniodawcy danych oferty i danych kontaktowych dostawców. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za rzetelność dostawców ani za prawidłowość wskazanych w ofertach danych. Zleceniobiorca oświadcza, że wskazani dostawcy nie zostali przez niego zweryfikowani, związku z tym zleceniodawca podejmuje współpracę i realizuje wszelkie transakcje na własną odpowiedzialność. 

 

§6 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Handlowe Merkandi oraz odpowiednie akty prawne.

Бесплатный NEWSLETTER Merkandi

Ежедневные уведомления о новых продуктах и новостях на сайте Merkandi.