FLASH SALEFLASH SALE
-20%
На 1 рік РЕЄСТРАЦІЯ та ПОДОВЖЕННЯ
акції не можна поєднувати
16 Кількість решти пакетів

Кращі пропозиції оптові з 150 країн

Понад 100 000 задоволених користувачів

Пропонує дешевше до 90% від стартової ціни

Прямий контакт з торговими посередниками та оптовими торговцями

Regulamin usługi pomoc dedykowanego konsultanta

§1 Postanowienia ogólne

 1. Zleceniobiorca - Merkandi LTD, zwany dalej Merkandi, z siedzibą w Anglii, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Zleceniodawca - przedsiębiorca lub osoba prywatna, zlecająca usługę weryfikacji kontrahenta.
 3. Usługa pomoc dedykowanego konsultanta - zwana dalej usługą, polega na udzieleniu pomocy użytkownikowi w zakresie opisanym w §2. Usługa jest świadczona przez Zleceniobiorcę.
 4. Koszt usługi - kwota, jaką Zleceniodawca musi zapłacić w celu realizacji usługi pomocy dedykowanego konsultanta.
 5. Pakiet dla biznesu - zestaw usług dodatkowych oferowanych przez zleceniobiorcę, sprzedawanych w pakiecie

 

§2 Zakres świadczonej usługi

 1. Zleceniodawca może zamówić usługę wyłącznie w jednym z dwóch wskazanych przypadków:
  1. W dowolnym pakiecie dla biznesu (usługa jest częścią każdego z dostępnych)
  2. Jako dodatkowy pakiet 5 godzin, gdy już posiada wykupiony pakiet dla biznesu.
 2. Zleceniodawca składa zamówienie na pakiet dla biznesu lub usługę pomocy dedykowanego konsultanta za pośrednictwem strony internetowej Merkandi. Koszt usługi jest przedstawiony na stronie zamówienia usługi i dotyczy pomocy dedykowanego konsultanta we wskazanej na stronie łącznej liczbie godzin.
 3. Po opłaceniu usługi zamówionej przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca otrzymuje wiadomość potwierdzającą. Od tego momentu, Zleceniodawca ma nieograniczoną ilość czasu na uzupełnienie formularza usługi, w którym przekaże Zleceniobiorcy niezbędne dane kontaktu ze Zleceniodawcą.
 4. Po uzupełnieniu formularza usługi, Zleceniodawca przystępuje do jej realizacji w terminie do 3 dni roboczych od daty jego wypełnienia. Jeśli termin realizacji usługi nie może zostać zrealizowany, Zleceniobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Zleceniodawcy i w takiej sytuacji termin ten podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
 5. Usługę uznaje się za wyczerpaną w momencie, gdy Zleceniodawca wykorzysta łączną liczbę godzin dostępnych w ramach usługi.
 6. Zleceniodawca może zgłosić nieograniczoną liczbę zleceń pomocy dedykowanego konsultanta w ramach dostępnej przez siebie liczbie godzin usługi.
 7. Pomoc dedykowanego konsultanta jest dostępna wyłącznie w formie kontaktu e-mail w dowolnym języku, lub w formie kontaktu telefonicznego w przypadku następujących języków: angielski, polski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski.
 8. Zleceniobiorca zachowuje sobie prawo do zmiany dostępności pomocy telefonicznej w dowolnych językach. W takim przypadku, jeżeli zmiana jest na niekorzyść Zleceniodawcy (język lub języki, w których dotychczas zlecał pomoc dedykowanego konsultanta i/lub język w jego profilu użytkownika) ma on prawo do żądania zwrotu wpłaconych środków proporcjonalnie do pozostałej liczby godzin do wykorzystania wg ceny pakietu usług.
 9. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie jest w stanie zaoferować pomoc dedykowanego konsultanta w terminie 3 dni roboczych, Zleceniodawca ma prawo do żądania zwrotu pieniędzy za wykupioną usługę. W przypadku zakupu Pakietu dla biznesu, użytkownik może żądać zwrotu części proporcjonalnej ceny usługi będącej częścią pakietu. Wpłacona kwota za usługę jest zwracana na konto Zleceniodawcy w ciągu 3 dni roboczych. Zwrot następuje w tej samej formie co płatność dokonana za usługę przez Zleceniodawcę. W przypadku braku możliwości dokonania takiego zwrotu, Zleceniobiorca skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem ustalenia innej formy zwrotu. 
 10. Zleceniobiorca oferuje w ramach usługi pomoc z zakresu:
  1. kontaktu z hurtowniami zagranicznymi (w tym mediacje, negocjacje, doradztwo)
  2. obsługi platformy (w tym doradztwo)
  3. podstaw sprzedaży międzynarodowej (doardztwo w zakresie promocji, doboru produktów itp.)
 11. Zleceniobiorca zachowuje sobie prawo do odmowy pomocy w zakresie innym, niż wskazany w pkt. 10. §2. W przypadku takiej odmowy, klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu.
 12. Usługa jest dostępna do wykorzystania przez nieograniczony czas z zastrzeżeniem, że jej wykorzystanie jest możliwie wyłącznie w momencie, gdy Zleceniodawca posiada aktywne konto na platformie Merkandi.

 

§3 Zwroty

 1. Zleceniodawca ma możliwość otrzymania zwrotu opłaty za wykonaną usługę w ciągu 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi. Po upływie 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot.
 2. Warunkiem zwrotu jest brak rozpoczęcia wykonywania usługi. W momencie uzupełnienia formularza usługi, prawo do zwrotu przestaje obowiązywać z wyjątkiem sytuacji zawartej w pkt. 6 §2 oraz pkt. 1, 2 i 3 §4.
 3. Aby otrzymać zwrot, Zleceniodawca powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi, którego dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. 

 

§4 Reklamacje

Zleceniobiorca umożliwia wszczęcie postępowania reklamacyjnego w następujących przypadkach:

 1. Usługa nie została zrealizowana przez Zleceniobiorcę w terminie określonym jako termin kontaktu celem pomocy w zakresie określonym w warunkach usługi.
 2. Zleceniobiorca zmienił zakres języków oferowanych w pomocy dedykowanego konsultanta, zgodnie z pkt. 8 §2

W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. W treści zgłoszenia reklamacyjnego, Zleceniodawca zobowiązany jest podać swoje pełne dane, dane kontaktowe, numer opłaconej faktury, oraz wskazać co najmniej jeden z wyżej wymienionych przypadków, uzasadniających wszczęcie postępowania reklamacyjnego przez Merkandi.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 

§5 Odpowiedzialność

Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za pomoc Zleceniodawcy w określonym zakresie.. Pomoc oferowana jest z najwyższą starannością w oparciu o najlepszą wiedzę i umiejętności Zleceniobiorcy, jednak Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku pomocy. 

 

§6 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Handlowe Merkandi oraz odpowiednie akty prawne.

Бесплатный NEWSLETTER Merkandi

Ежедневные уведомления о новых продуктах и новостях на сайте Merkandi.